Default dimension allowance and element offset values on DXF import

 • Hello!


  Create part shape using layer name: Werkstk_24Aufmass6Versatz3


  First number is part thickness (24mm) = can be changed
  second number is over dimensions (6mm)= can be changed
  third number is offset (3mm) = can be changed


  -Sami

 • @dwozniak125


  Trzeba zrobić jak napisał użytkownik samiki ale :


  Można to zmienić dla nowo otwieranych projektów, czyli podczas otwierania WoodWop-a (nie poprzez otwarcie pliku MPR) , będzie miał zawsze takie wartości zmiennych jaki sobie ustawisz.


  W tym celu należy:

  -- Edytować pole/wartość które chcemy zmienić, po czym zmienić wartość na żądaną i pozostawić w nim kursor.

  -- Teraz przechodzimy do menu Extras -->Template values --> Klikamy na pozycję Overwrite

  --- Powyższe należy wykonać (niestey) dla każdego pola osobno.


  Po wszystkim, WoodWop otworzy się zawsze z takimi wartościami jaki ustaliliśmy w powyższych krokach.


  Obrazek który widać, dotyczy WoodWop-a w wersji 4.5, ale ... zapewne w wyższych wersjach WoodWop-a jest tak samo.


  Podczas zmiany, kursor musi się znajdować w polu które zmieniamy.


  =========================

  You have to do as samiki user wrote but:

  However, this can be changed for newly opened projects, i.e. when opening WoodWop (not by opening an MPR file), it will always have the variable values you set.


  To do this, you need to:

  --- Edit the field / value that we want to change, then change the value to the desired one and leave the cursor in it.

  --- Now go to the Extras menu -> Template values -> Click on the Overwrite item

  --- The above must be done (unfortunately) for each field separately.


  After all, WoodWop will always open with the values we established in the steps above.


  The picture you can see is for WoodWop version 4.5, but ... probably in the higher versions of WoodWop it is the same.


  During the change, the cursor must be in the field to be changed.
Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!